PZP MÁNIA

ŠTATÚT SÚŤAŽE



Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže PZP MÁNIA (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook/webovej stránke vyhlasovateľa súťaže  www.fancyhome.sk (ďalej len „štatút“).


I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE


Meno a priezvisko/ Obchodné meno: Fancy HOME s.r.o.


Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: 065 11 Nová Ľubovňa 468, prev. Nám. sv. Mikuláša 23/A 06401 Stará Ľubovňa


Dátum narodenia / IČO: 51928680


Zapísaný v registri: NBS


Číslo zápisu v registri: 245682


DIČ: 2120844187      


(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)


II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE



 1. Účelom súťaže je výhra PZP (povinné zmluvné poistenie), na 1 kalendárny rok zdarma.



 1. Predmetom súťaže je prepočítanie aktuálneho PZP (povinné zmluvné poistenie vozidla) na našej pobočke v Poprade na adrese: Nám. Sv. Egídia 3290/124, 05801 Poprad, Nákupné centrum FORUM na 2. poschodí. Vypísanie, vhodenie (do losovacej nádoby, ktorá bude umiestnená a označená na našej pobočke v nákupnom centre FORUM na   poschodí)a zároveň zapojenie sa do súťaže o výhru o PZP na 1 rok zdarma, je potrebné napísať Vašu SPŽ na kupón PZP MANIA. Kupón  môžete získať u nášho partnera TePP, v nákupnom centre FORUM počas Nákupného narodeninového týždňa, ktorý sa uskutoční 18-20.10.2019 alebo priamo na našej pobočke, ktorý zároveň vhodíte do losovacej nádoby, ktorá bude označená na našej pobočke. Do súťaže sa môže zapojiť iba majiteľ vozidla. Na jednu SPŽ sa môže zaradiť do žrebovania o výhru jeden kupón.


III. LEHOTA SÚŤAŽE



 1. Súťaž trvá odo dňa 09.2019 od 09:00 hod. do dňa 16.11.2019 do 20:00 hod.


IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI



 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o výhru v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. Štatútu. Predmetom súťaže je prepočítanie aktuálneho PZP (povinné zmluvné poistenie vozidla) na našej pobočke v Poprade na adrese: Nám. Sv. Egídia 3290/124, 05801 Poprad, Nákupné centrum FORUM na 2. poschodí. Vypísanie, vhodenie (do losovacej nádoby, ktorá bude umiestnená a označená na našej pobočke v nákupnom centre FORUM na   poschodí)a zároveň zapojenie sa do súťaže o výhru o PZP na 1 rok zdarma, je potrebné napísať Vašu SPŽ na kupón PZP MANIA. Kupón  môžete získať u nášho partnera TePP, v nákupnom centre FORUM a počas Nákupného narodeninového týždňa, ktorý sa uskutoční 18-20.10.2019 alebo priamo na našej pobočke, ktorý zároveň vhodíte do losovacej nádoby, ktorá bude označená na našej pobočke. Do súťaže sa môže zapojiť iba majiteľ vozidla. Na jednu SPŽ sa môže zaradiť do žrebovania o výhru jeden kupón.

 4. Súťažiaci má nárok iba na jednu výhru v rámci súťaže.

 5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania výhry, bez ktorého by inak nezískal žiadnu výhru alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

 6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

 7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.


V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE



 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať: PZP (povinné zmluvné poistenie vozidla) na 1 kalendárny rok zadarmo od našej spoločnosti Fancy HOME


VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE



 1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 11.2019.

 2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

 3. Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny. Každé vozidlo bude zaradené do žrebovania o výhru len raz.

 4. Vyžrebovaní výherca bude kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie výhry sa uskutoční na meste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

 5. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 6. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.


VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV



 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

 2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.


VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA



 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.


 


V Poprade dňa 16.09.2019


Vyhlasovateľ súťaže:   spoločnosť Fancy HOME s.r.o.